Състав на пчелното семейство

Състав на пчелното семейство

Далечните предшественички на обикновената медоносна пчела са били единично живеещи пчели. Впоследствие под влияние на изменилите се условия на съществуване те са при добили ново качество — обществената форма на живот, която им е осигурила голямо предимство в борбата за съществуване. Първоначално всички женски пчели са имали еднакво устройство и са изпълнявали еднакви функции. По-късно — в процеса на по-нататъшната еволюция на обществения начин на живота — възниква специализацията в работата на женските пчели като изгодно приспособление, което е осигурило по-съвършеното извършване на работата в пчелното семейство. От пчелите, отглеждани през лятото, в резултат на по-изобилно хранене са се получили женски форми с по-добре развита полова система и от тях са се обособили майките, а от по-оскъдно изхранваните през пролетта и есента — работничките. Така постепенно се е стигнало до развития в най-висша степен по лиморфизъм (многоформеност) при женските пчели, изразяващ се в рязко подчертаните разлики във функциите и устройство то на майката и на работничките. Успоредно с това разграничаване в устройството и работата на пчелите постепенно е от падало значението на отделните пчели и е ставала по-голяма ролята на пчелното семейство като цяло.

При съвременната си форма на организация едно нормално пчелно семейство се състои главно от няколко десетки хиляди работнички – недоразвити в полово отношение женски пчели и една единствена майка. Работничките са основното население на пчелното семейство. Техният брой в семейството се изменя. През пролетта пчелното семейство има 10—15—20 хиляди работнички. През лятото броят им достига до 60—70 хиляди и към есента отново намалява. Лете в състава на семейството се срещат и няколкостотин мъжки пчели — търтеи. Между майката, работничките и търтеите съществуват разлики и в големината, и във външното устройство.