Пчелната майка

Майката по размери е най-голямата измежду всички пчели в семейството и затова по външен вид се различава лесно от работничките. При работничката в спокойно състояние крилете, напълно закриват коремчето, а при майката само отчасти. Майката в семейството живее до 5 и повече години. Без пчели тя може да живее часове, най-много 1-2 дни, а с 10—20 пчели и до остатъчно храна — 15—20 дни. Наскоро след оплодяването тя снася неголямо количество яйца, но след това постепенно увеличава своята производителност. Най-голяма яйценосност тя достига през втората година. Може да снесе до 1500, а по изключение и повече яйца на денонощие. От третата година повечето от майките намаляват количеството на снасяните яйца и затова пчеларите ги заменят с млади. Майката е в състояние да развие напълно своята яйценосна способност само в силно пчелно семейство и обратно, от нейната яйценосност в най-голяма степен се обуславя и силата на семейството. Високата производителност на майката се осигурява от особеното устройство на нейната полова система и от непрекъснатото й снабдяване от работничките с висококачествена и богата на белтъчни вещества храна — т. нар. млечице. През един яйценосен период добрата майка снася до 150—200 хиляди яйца. Тази продукция се осигурява от силно развитата полова система, която заема значителна част от дългото коремче на майката. Понеже в семейството майката има единствена задача да снася яйца, тя няма восъкоотделителни жлези и органи за събиране на храна –  кошнички на краката, –  а челюстите и хоботчето й са по-слабо развити от тези на работничката. Във връзка с изпълнението на ограничената задача да снася яйца и крилете на майката са по-слабо развити. Тя излиза рядко от кошера, а именно при ориентировъчния и брачния полет. Майките могат да излетят и в случай на роене. Майката е всъщност само един апарат за снасяне на яйца и се намира в пълна зависи мост от своите дъщери. Ако пчелите я хранят усилено, тя снася повече яйца. Намалят ли храненето, яйцеонасянето се понижава и дори се прекратява напълно. Майката не взема участие в отглеждане на пилото.  Единствено тя е напълно развита женска пчела. Тя е майка на цялото население в семейството. Младата майка, преди да започне да снася яйца, е необходимо да бъде оплодена от търтеи, след което е способна да снася оплодени и неоплодени яйца, от които се развиват и трите форми пчели, съставляващи пчелното семейство — майка, работнички и търтеи. От оплодените яйца се развиват женските пчели (майки и работнички), а от неоплодените — само търтеи. В произвеждане на потомството следователно се наблюдава едно разпределение на труда между женските пчели — майката снася яйца, а работничките отглеждат развиващите се пчели. Майката, както и пчелите работнички, има жило, което е по-дълго и леко извито. Тя го използува за защита и нападение само в борба с другите майки.

Само в семейство с майка животът върви нормално. Всички пчели са заети с определена работа и на входа на пчелното жилище има оживление. Всяко внезапно загубване или отстраняване на майката довежда семейството в състояние на силна възбуда. То става неузнаваемо — целият му, живот се разстройва. Пчелите започват да обикалят неспокойно и да търсят навсякъде загубената майка. Тъй като единствено майката може да снася оплодени яйца, нейното загубване е съдбоносно.

Майката заедно с търтеите, от които тя получава сперматозоиди, предава наследствените си качества на работничките (продуктивност по отношение на мед и восък, ройливост, понасяне на продължително зимуване и др.). Именно затова при отглеждането и на майките, и на търтеите, които ще ги оплодят, трябва да се изхожда от най-продуктивните и най-устойчивите спрямо неблагоприятни условия заболявания пчелни семейства.