Общо устройство на медоносната пчела

Тъй като принадлежи към класа на насекомите, пчелата по своето външно и вътрешно устройство има много общи свойства с тях. В подробности обаче устройството на пчелата представлява много добър пример за приспособяване на един животински вид към условията, при които живее. Устройството и на майката, и на работничките, и на търтеите се намира в пълно съответствие с изпълняваните от тях функции.

Независимо от това, че работничката, майката и търтеят се различават доста много по своята форма и размери, в устройството на тялото им има и голямо сходство. По тази причина ще бъде описано по-подробно устройството на тялото на работничката, като се отбележат разликите в устройството на майката и на търтея.

Макар и малко, тялото на пчелата е доста сложно устроено и с редица приспособления, понеже и жизнените прояви в нейния организъм са не по-малко сложни. За удобство при изложението на анатомо-физиологичните особености на пчелата тялото й ще бъде разгледано по отделните органи и системи въз основа на свойствените на нейния организъм жизнени прояви.

Както при останалите насекоми, така и при пчелата тъканите са изградени от голям брой микроскопични дребни клетки.

Тялото на пчелата подобно на тялото на останалите насекоми и въобще на тялото на всички членестоноги е покрито с твърд щит, или външен (кожен) скелет. Външният слой на този скелет е мъртъв и съставен главно от хитин — вещество, твърде устойчиво на химикали и вредни външни влияния, едновременно меко и огъвливо. Този щит е най-твърдата и здрава част на тялото на пчелата и представлява неговата основа, подпора на меките вътрешни части. Той защищава вътрешните органи от външните вредни влияния – тласъци, удари, изсъхване, действие на различни вредни вещества и др. Кожният скелет образува сложна система от лостове за разнообразните движения на пчелата.

За подвижността и еластичността на тялото твърде допринася устройството на хитинения щит. Щитът е съставен от отделни части-членчета, които са свързани помежду си с мека еластична и гъвкава хитинена мембрана. Благодарение на този начин на съчленяване главата на пчелата например може да се движи свободно на различни страни, а коремчето, крачката и пипалцата имат възможност за още по-сложни движения. Тази извънредно голяма подвижност на частите и органите на пчелата е необходима за работата и в полето върху цветовете, в кошера при отглеждането на пилото, при градежа на питите, за отбрана на гнездото и др.

Хитиненият щит на пчелата е покрит отвън с космици. Една част от тях са групирани във вид на четчици и се използуват за чистене на тялото, други са чувствителни, а трети служат за задържане на цветен прашец. От вътрешната страна хитиненият щит се продължава в разнообразни израстъци, които обхващат и прикрепват вътрешните органи и служат за залавяне на силните мускули на пчелата. Това е вътрешният скелет на пчелата. Хитиненият щит на пчелата загражда добре развита телесна кухина, в която са поместени различните вътрешни органи и която е покрита отвътре със слой кожни клетки и мускулатура.

Кожните клетки — хиподермата, — преобразувани в някои участъци, съставляват различните жлези, които отделят важни за живота на пчелата секрети: за защита — отрова, за построяване на жилището — восък и др. Мускулатурата на пчелата във връзка с нейната интензивна работа е много добре развита.

Пространството между различните органи, които лежат в тази кухина, е изпълнено с мастно тяло и кръв (хемолимфа).Членчетата на тялото при възрастната пчела се групират в три дяла: глава, гърди и коремче.

 ustroistvo-na-medonosna-pchela

Фиг. 6. Тяло на пчелата:

Гл – глава;

Гр – гърди;

Бр – коремче;

1- пипала;

2 – хоботче

З – предно крило

4 –  адно крило

5 – предно краче

6 – средно краче

7 – задно краче

В – пергит;

9 – етернит (по Касаткин)