Вода

На пчелите е нужна и вода за пиене и преди всичко за приготвяне на кашицата от прашец и мед за кърмене па пилото, както и за произвеждането на млечицето. Кашицата-се приготвя с вода, а пчелите, които отделят млечице, консумират много прашец и пият повече вода. Водата е нужна особено през пролетта, когато постъпва по-малко нектар, и през лятото, когато пчелите нямат възможност да излитат при лошо време. В дни със слаба беритба или в безберитбени дни, особено ако времето е горещо и сухо, пчелите се нуждаят от го-леми количества вода. В такива случаи те започват да изразходват от запасите запечатан мед. С появяване на бертба пчелите задоволяват своята потребност по отношение на вода за сметка на течния нектар и принасянето на вода в кошера се преустановява. Според разхода дневно се принася от 50 до 200 г вода. Силни пчелни семейства с голямо количество пило изразходват до 300—400 г вода на ден. За да принесат такова количество вода, пчелите трябва да извършат от 8 до 16000 полета. Принасянето на вода се извършва от най-старите, пчели, които могат да се разпознаят по черния цвят вследствие оронването на космиците от гърдите и коремчето. По-голяма нужда от вода пчелите имат и по време на продължителен транспорт, особено през горещите летни дни.

През горещо време и при лоша вентилация пчелите принасят вода за разхлаждане на гнездото и за повишаване влажността на въздуха в кошера.